Page 13 - מגזין הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל - גיליון 3, יוני 2020
P. 13

בתחום כבר ידעו: בלא מעט דיסציפלינות אזרחיות, ישראל משתרכת מאחורי מדינות אחרות כמו סין, הודו, רוסיה, יפן וכמובן ארה"ב. הפיגור בשדה הלא־ביטחוני נובע מכך שמשיקולי תקציב,
עד לפני כמה שנים לישראל לא היתה תוכנית חלל אזרחית. לפיכך הוזנחו נישות חדשניות כמו לוויינים
קטנים וזעירים (מיני וננו לוויינים), שבעתיד אמורים לחוג סביב הפלנטה בדבוקות (קונסטלציות)
ובמספרים גדלים והולכים. מרבית הקונסטלציות העתידיות מיועדות
לשימושי תקשורת. חברת "SpaceX" ששיגרה את "בראשית" שוקדת על מערכת לווייני תקשורת בשם "סטאר לינק", שכבר כעת מונה כ-400 מיני לוויינים במשקל ממוצע של רבע טונה. תוכניתו של אילון מאסק, בעלי החברה, היא לַר ֵשת את החלל בלא פחות מ-12,000 לוויינים. לשם
השוואה, את כדור הארץ מקיפים כיום כ-5,000 לוויינים, רק כ-2,000 מהם פעילים. שחקנית מעניינת נוספת היא "אמזון" המתכננת מגה־
קונסטלציה שתמנה אלפי לוויינים לצרכי אינטרנט. באמצע 2019 היא ביקשה מרשות התקשורת
הפדרלית האמריקאית רישיון לשיגור 3,236 לוויינים שיחוגו מעל ארה"ב.
שמשון בחלל
לנוכח תמונת המצב הזאת מתחוללת בשנים האחרונות מהפכה חשיבתית בקרב מקבלי ההחלטות בישראל.
לוויין "ונוס". צילום באדיבות התעשייה האווירית
Flyer צeיhלוT |ם: באיפטריאולן 0ח2ה0"2א 12 -13
מגזין הפקולטה לאוירונאוטיקה


   11   12   13   14   15