Daniel Haim Kariv

Daniel Haim Kariv

Master of Science Student

karivdan@campus.technion.ac.il

Daniella Raveh
Dynamic Response of an Elastic Aircraft to Store Ejection