עידו גרינפלד

עידו גרינפלד

idogreenfeld@gmail.com

Winter-2014/2015

משה אידן
פיתוח אלגוריתם לטיסה במרווח קבוע מפני הקרקע מבוסס מדידים פשוטים

הפרויקט עוסק בפיתוח בקר טיסה לשמירת מרווח קבוע מעל פני הקרקע תוך שימוש בחיישנים זולים ופשוטים. בקר זה מאפשר לכלי הטייס לשמור על גובה קבוע יחסית לפני השטח, דהיינו מרחק קבוע לקרקע גם אם זו משתנה באופייה ואינה מישורית.

הפרויקט בוחן גישה העושה שימוש במצייני לייזר. מציין לייזר הינו מכשיר מדידה המותקן על כלי הטיס ומודד טווח לקרקע או לכל מכשול קשיח אחר הנמצא בכיוון הצבעתו. גישה זו הינה חדשה ושונה מהגישות הקיימות. מערכת מצייני הלייזר פועלת בכל תנאי מזג אוויר ותאורה, לא חושפת את המטוס ולא דורשת נפח התקנה ומקור כוח גדולים.

Ido Greenfeld