נחום אייזן

נחום אייזן

nee@t2.technion.ac.il

אביב-2012/2013

טל שימא
מידול מטוטלת הפוכה

המחקר עסק במידול וסימולציה של תנועת מטוטלת קשיחה המותקנת על מוט אופקי סובב. פותחו משוואות התנועה המצומדות והלא-לינאריות של תנועת המוט והמטוטלת. בוצעה לינאריזציה של משוואות התנועה סביב שתי נקודות שיווי המשקל של המערכת. בעזרת סדרת ניסויים שבוצעו במעבדה, נמצאו הגדלים הכמותיים של הפרמטרים הפיזיקליים השונים של מערכת הניסוי. תוצאות ניסויים שמדדו את תנועת המטוטלת והמוט הושוו לתוצאות סימולציה ונמצאה התאמה טובה בין הסימולציה למערכת הניסוי, הן של המודל הלא-לינארי והן של המודל הלינארי, סביב שתי נקודות שיווי המשקל של המערכת.

Nachum Eisen