רע דוד

רע דוד

sread@t2.technion.ac.il

אביב-2015/2016

ערן שר
מזעור אופטימאלי של מחליפי חום עבור מנוע מיניאטורי הפועל עם גז קריאוגני

הוצג פתרון למזעור מנועים בעזרת מנוע שמונע בעזרת מעבר חום מהסביבה לחומר העבודה (גז קריאוגני).

למנוע מסוג זה יש פוטנציאל להגיע לממדים קטנים ולנצילויות גבוהות. מנוע מסוג זה אינו דורש חמצן מהסביבה (אנ-אירובי) ולכן יכול לפעול בסביבה שאינה אויר.

בעבודה זו נדונו התכונות התרמודינמיות של המנוע, והתקבל תחום מזעור אידיאלי על ידי אופטימיזציה.

Rea David