מרק וסרמן

מרצה נספח

(054) 7753351

markw@iscfdc.com