Arik Yavnai

Adjunct Lecturer

(052) 481-1001

yavnai@netvision.net.il