DroNet

נדב לוסטיג, דוד דיין, הדר חי, ג`ניה גרמן, אורי טורבינר, דוד בן-עמי, ינון כרפיס, אסיף כחלון.
יאן איטוביץ
project image

הפרויקט עסק בפיתוח גישה חדשה ליירוט רחפנים עויינים בסביבה אורבנית.

הגישה מבוססת על רחפן (נקרא DID בהקשר של הפרויקט) המורכב משלושה רחפנים קטנים יותר (ID כשמם בפרויקט), המקבל מתחנת קרקע מידע על רחפן עויין המתקרב, וטס לעברו. זמן קצר לפני ההתנגשות, DID מתפרק, ושלושלת ה- ID נפרשים ופורסים רשת אל מול המטרה, וכך, מגדילים את סיכויי היירוט.

סיכום של תהליך הפיתוח שבוצע במהלך השנה האחרונה:

תחום הבקרה:

פותחה סימולצית 6DOF מקיפה. בנוסף, פותח סקריפט Matlab לתכנון אופטימלי של מסלולים מתוכננים מראש לכל ID.

הסקריפט מקבל תרחיש יירוט מלא, ומחשב מסלול לכל ID, ומבצע חיפוש של פקודות בקרה אופטימליות, בעזרת סימולצית 6DOF, לעקיבה אחר המסלול הדרוש.

תחום המכניקה:

נבחרה תצורה לגוף ה- DID שאמור להחזיק את שלושת הרחפנים הקטנים.

בוצעה עליו אנליזת מאמצים ואנליזת תדרים עצמיים, לוודא שעומד בדרישות.

פותח מנגנון אלקטרומגנטי לחיבור הרחפנים לגוף ה-DID, ולפיצול, ברגע שיידרש.

תהליך הפריסה יתבצע באופן הבא:

בשלב זה, בוצעו מספר ניסויי פריסה עם מסלול מתוכנן מראש. התקבלה הצלחה חלקית, אבל עדיין לא התקבלה הצלחה סופית בפריסה עם שלושת הרפנים.  כל ניסויי הפריסה עד כה בוצעו ללא רשת, כדי למנוע תקלות.

בשנה הבאה על הפרויקט יהיה להצליח להדגים יירוט של רחפן עוין. בנוסף לכך הוא יצטרך לשפר את המערכות הקיימות כדי להביא את תהליך היירוט לרמה הגבוהה ביותר.


DroNet-2020