תפריט צד

מועמדים – לימודים לתואר דוקטור

רישום:

בעת מילוי טפסי הרישום, יש לצרף את הצעת המחקר שתכלול את: שם המנחה, שטח המחקר, רקע מדעי כולל סקר ספרות מקוצר, מטרות המחקר, תכנית המחקר (כולל תיאור טכני קצר), ורשימת מקורות. היקף ההצעה יהיה שניים-שלושה עמודים.

תנאי הקבלה:

להשתלמות לתואר “דוקטור לפילוסופיה” יתקבלו מועמדים אשר סיימו את לימודי המגיסטר בציונים גבוהים ומעוניינים בפיתוח יכולתם המחקרית.

כמו כן, קיימים שני מסלולי לימוד נוספים לקראת התואר דוקטור:  המסלול הישיר לדוקטורט (במהלך לימודי המגיסטר) או המסלול המיוחד (עם סיום תואר ראשון) – סעיפים 24.07, 32.06 ,סעיף 32.05, ביה”ס לתארים מתקדמים.

על המועמד/ת לעמוד בדרישות בית הספר לתארים מתקדמים. מועמדים העומדים בדרישות ירואיינו על ידי הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים (ול"מ), שתעביר את המלצתה הסופית לבית הספר לתארים מתקדמים.

משתלמים בינלאומיים נדרשים, לפני הגשת המועמדות, לעמוד בבחינת GRE ולציין את שמו של חבר הסגל שהסכים להנחותם.

התואר המוענק תנאי קבלה השלמות
דוקטור (מסלול רגיל) אין סף רשמי פקולטי הדרישה הטכניונית –  ציון של 80 לפחות בקורסי המגיסטר ובבחינת הגמר.

הקבלה מותנית בריאיון אלא אם מתקיימים התנאים לפטור ("קבלה ללימודים לתואר דוקטור – ללא ריאיון" בהמשך).

לא נדרשות השלמות – אלא אם המנחה דורש אותן.
דוקטור במסלול מיוחד תנאי הקבלה למסלול המיוחד (עם סיום התואר הראשון) בפקולטה הם ממוצע מצטבר של 90 לפחות, או היות הסטודנט/ית מצטיין/ת נשיא בארבעת הסמסטרים האחרונים. לא נדרשות השלמות – אלא אם המנחה דורש אותן.
דוקטור במסלול ישיר התנאים למעבר למסלול ישיר לד"ר מפורטים בתקנה 24.07. לא נדרשות השלמות – אלא אם המנחה דורש אותן.

קבלה ללימודים לתואר דוקטור – עם ריאיון

הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה תדון בבקשת המועמד להתקבל כמשתלם לתואר שלישי על בסיס מסמכי ההרשמה של בית הספר לתארים מתקדמים ועמידה בתנאי הקבלה הנהוגים בפקולטה. בהתאם להחלטת ול”מ יזמן היו”ר את המועמד לריאיון קבלה בפני ול”מ תוך חודש ממועד הדיון הראשוני, פרט לתקופת הקיץ.

לאחר ריאיון הקבלה הוועדה תחליט אם להמליץ על קבלתו תוך פירוט אחת האפשרויות הבאות:

  1. קבלת המועמד כמשתלם לתואר דוקטור, במסלול המבוקש
  2. קבלה עם תנאים משלימים

קבלה ללימודים לתואר דוקטור – ללא ריאיון

הוועדה רשאית לפטור מריאיון הקבלה מועמדים בעלי תואר מגיסטר העומדים בתנאים הבאים:

1. ציון 91 ומעלה בבחינת הגמר.
2. המלצת כל הבוחנים בבחינת המגיסטר כי המועמד “מתאים ביותר” ללימודי דוקטורט.
בהיעדר המלצה כזו, יש להגיש שלושה מכתבי המלצה (ביניהם של המנחה לתואר המגיסטר) התומכים בקבלתו של המועמד ללימודי דוקטורט.
3. תוצאות המחקר נשלחו או התקבלו לפרסום בתקופון מדעי, או התקבלו להצגה בכנס.

במקרה של דחיית הבקשה רשאי המועמד לפנות בבקשה מנומקת לריאיון קבלה חדש, שייערך לא לפני תום שישה חדשים ממועד הריאיון הראשון. בתקופה זו לא ייחשב המועמד סטודנט מן המנין לדוקטורט ולא יוכל לקבל סיוע פקולטי להשתלמות לדוקטורט.

דרישות הלימוד:

מטרת עבודת הדוקטור היא אימון המשתלם בביצוע מחקר מדעי באופן עצמאי. עבודת הדוקטור צריכה לקדם במידה משמעותית את הידע וההבנה בתחום הנחקר ולהיות מתאימה לפרסום בכתב-עת מדעי בעל מוניטין בין-לאומי. רוב זמנו של המשתלם לתואר דוקטור יוקדש לעבודת המחקר. עם זאת, מצופה מהמשתלם להשתתף בסמינרים מקצועיים, ללמוד קורסים מתקדמים ולהרחיב את ידיעותיו המקצועיות הן בלימוד עצמי והן בלימוד מקצועות ברמת תארים מתקדמים. משתלם לתואר דוקטור יחויב בדרך כלל בלימוד פורמלי של מקצועות בהיקף של 9 נקודות לפחות (ראה תקנות 33-37 של ביה”ס לתארים מתקדמים.)

מידע נוסף – ראו פירוט באתר ביה”ס לתארים מתקדמים.

ליצירת קשר:
טלפון:  829-3365 (04)
כתובת דוא”ל:  grad@ae.technion.ac.il

Technion – Israel Institute of Technology