תפריט צד

הנחיות לכתיבת הצעות מחקר בתארים מתקדמים

מסמך זה מטרתו לתת קווים מנחים לכתיבת הצעות מחקר בתארים מתקדמים המוגשות בפקולטה. יש להדגיש כי המסמך נועד להדריך את המנחים והמשתלמים ולא להגבילם. רוב הדברים הכתובים בו אינם "חקוקים בסלע", וניתן לסטות מהם אם יש סיבה ברורה לעשות זאת.

שבועיים לפני תאריך היעד יש לשלוח בדוא"ל את כל המסמכים הדרושים (בפורמט PDF) למשרד תארים מתקדמים. לאחר אישור הוועדה הפקולטית, החומר יישלח לביה"ס לתארים מתקדמים.

המסמך רשום בלשון זכר אך הוא מתייחס לנשים וגברים גם יחד.

הצעת מחקר לתואר מגיסטר

היקף: 2~ עמודים.

מבנה: הצעת המחקר תכלול את כותרת המחקר בעברית ובאנגלית, שם הסטודנט ומספר הסטודנט, שמות כל המנחים והיועצים תוך ציון תפקידיהם (מנחה ראשי, מנחה נוסף*, יועץ), רקע קצר על נושא המחקר, התייחסות לעבודה קיימת בספרות בנושא (עם מספר קטן של מראי מקום חשובים), מטרת העבודה והדגשת החידוש שבעבודה, וכן פרוט שיטות המחקר.

להצעת נושא מחקר יש לצרף:

1.   טופס משאבים. בטופס יש לפרט שימוש במשאבים** ואישורי בטיחות.
2.   טופס הצעת מחקר לתואר מגיסטר (מלא וחתום על ידי הסטודנט ועל יד המנחה)

הצעת מחקר המוגשת עם בקשה לקבלה לדוקטורט (במסלול המחקרי הרגיל)

היקף: 2-3 עמודים

מבנה: הצעת המחקר תכלול את: שם המנחה, שטח המחקר, רקע מדעי (כולל סקר ספרות מקוצר), מטרות המחקר, תכנית המחקר (כולל תיאור טכני קצר), ורשימת מקורות.

הצעת מחקר המוגשת עם בקשה למעבר לדוקטורט במסלול ישיר

היקף: כמה שנחוץ כדי לכלול את הפריטים שלהלן (הצעה טיפוסית היא בת 5-10 עמודים).

מבנה: הצעת המחקר תפתח בכותרת המחקר בעברית ובאנגלית, שם הסטודנט ומספר הסטודנט, ושמות כל המנחים והיועצים תוך ציון תפקידיהם (מנחה ראשי, מנחה נוסף*, יועץ), ותחולק לשני חלקים עיקריים: (1) סיכום תמציתי של העבודה לתואר מגיסטר עד אותו מועד. אם נכתב מאמר על המחקר ניתן לצרפו במקום חלק מהסיכום התמציתי. (2) תוכנית המחקר לתואר דוקטור, תוך הדגשת החידוש שבעבודה והתאמת העבודה והיקפה למסגרת של דוקטורט. יש לפרט את שיטות המחקר המוצעות במחקר המורחב. על החלק השני לכלול גם הצדקה משכנעת למעבר ללימודי דוקטורט. (באופן טיפוסי המעבר מתאים מבחינת הנושא אם היתה התקדמות גדולה במחקר בזמן קצר יחסית, ויש בנושא פוטנציאל להרחבה לדוקטורט.)

הצעת מחקר לקראת בחינת מועמדות לדוקטורט ("תיאור תמציתי")

היקף: 25~ עמודים (מספר זה לקוח מתקנות הטכניון).

מבנה: הצעת המחקר תפתח בכותרת המחקר בעברית ובאנגלית, שם הסטודנט ומספר הסטודנט, ושמות כל המנחים והיועצים תוך ציון תפקידיהם (מנחה ראשי, מנחה נוסף, יועץ). היא תכלול תקציר (abstract), סקירה של רקע המחקר (לרבות סקר ספרות), מטרות המחקר והדגשת החידושים שבו, פרוט שיטות המחקר, וכן תוצאות ראשוניות שיכולות להיות מצומצמות. במקרה של מעבר מתואר מגיסטר במסלול ישיר, יכלול התיאור (במקום הסעיף "תוצאות ראשוניות") סיכום של עבודת המחקר שנעשתה עד אותו זמן.

להצעת נושא מחקר יש לצרף:

1.   טופס משאבים. בטופס יש לפרט שימוש במשאבים** ואישורי בטיחות.
2.   טופס הצעת מחקר לתואר דוקטור (מלא וחתום על ידי הסטודנט ועל יד המנחה)

כל החומר יוגש למשרד תארים מתקדמים, ולאחר אישור הוועדה הפקולטית, יישלח לביה"ס לתארים מתקדמים.


* במקרה שמוצע למנות מנחה נוסף או יועץ יש לציין את תחום המומחיות של כל מנחה/יועץ, וכיצד תחום זה מתקשר לנושא המחקר ומשלים את תחום ההתמחות של המנחה הראשי. כמו כן, אם המנחה הנוסף/היועץ אינו בעל מינוי טכניוני יש להגיש קו"ח שלו עם הצעת המחקר.

**  את טופס המשאבים הפקולטי וטפסים נוספים ניתן למצוא בעמוד טפסים.
מקרים הדורשים פירוט על שימוש במשאבים כוללים, למשל, ביצוע ניסויים באחת ממעבדות הפקולטה תוך תיאום עם ראש המעבדה, זמינות מימון הדרוש לביצוע מחקר הדורש מימון משמעותי, ובמקרה של ביצוע ניסויים מחוץ לפקולטה – הסבר על מקור המימון ומידת המעורבות של הגורם החיצוני במחקר.

ליצירת קשר:
טלפון:  829-3365 (04)
כתובת דוא”ל:  grad@ae.technion.ac.il

Technion – Israel Institute of Technology