תפריט צד

גבהים – תכנית מצוינות

תכנית "גבהים" היא תכנית מצוינות לסטודנטים בלימודי הסמכה בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל.

מטרת התכנית היא לעודד ולטפח מצוינות, ליצור תשתית לדור העתיד של המהנדסים והחוקרים המבטיחים, ולעודד לימודי המשך לתארים גבוהים.  

הסטודנטים הנבחרים לתכנית גבהים הם המצטיינים ביותר בלימודיהם מבין כלל הסטודנטים בפקולטה.  לכל סטודנט בתכנית ממונה יועץ אישי מטעם חברי הסגל בפקולטה המלווה ומנחה אותו לאורך התכנית. בנוסף, זוכים נבחרי תכנית גבהים במלגת הצטיינות. לסטודנט שהיה חבר בתוכנית "גבהים" בעת סיום לימודיו ושימשיך ישירות לתואר מתקדם בפקולטה תוענק מלגת הצטיינות בגובה של מנת מלגה אחת במהלך השנה הראשונה להשתלמותו.

ראש תכנית גבהים הוא פרופ"מ יובל דגן.

1. הטבות לחברי תכנית גבהים

א. לכל סטודנט בתכנית ימונה יועץ אישי, אשר יהיה חבר סגל בפקולטה, שתפקידו ללוות את הסטודנט במהלך חברותו בתכנית.

ב. כל סטודנט בתוכנית יקבל מלגת הצטיינות בהיקף שייקבע ע"י הפקולטה בכפוף לנהלים לעיל ולזמינות תקציבית.

ג. לפי מידת צרכיה של הפקולטה, לסטודנטים בתוכנית תינתן האפשרות לשמש כעוזרי הוראה החל מהשנה השלישית ללימודיהם אם צברו מעל 100 נק'.

ד. לכל סטודנט בתוכנית תינתן האפשרות לבחור, במסגרת קורסי הבחירה הפקולטיים, כל קורס שנלמד בקמפוס בכפוף לאישור היועץ שלו ו/או ראש התוכנית. אישור זה יתועד בתיקו של הסטודנט וישמש במהלך בדיקת הזכאות לתואר.

ה. סטודנטים בתכנית שצברו מעל 100 נק' יוכלו להירשם לקורסי מוסמכים  בפקולטה.

ו. סטודנטים בתכנית יזכו לתעודת הצטיינות מיוחדת שתחולק בטקס ההצטיינות השנתי בפקולטה.

ז. סטודנטים בתכנית יוזמנו למפגש חברתי שנתי עם הנהלת הפקולטה וחברי הסגל.

ח. לסטודנט שהיה חבר בתוכנית "גבהים" בעת סיום לימודיו ושימשיך ישירות לתואר מתקדם בפקולטה תוענק מלגת הצטיינות בגובה של מנת מלגה אחת במהלך השנה הראשונה להשתלמותו.

2. תנאי קבלה והשתייכות לתוכנית גבהים

יתקבלו לתכנית "גבהים" סטודנטים אשר ממלאים אחר כל הקריטריונים הבאים:

א. בעלי ממוצע מצטבר של 91 לפחות והשייכים ל-3% העליונים מתוך כל הסטודנטים אשר צברו לא פחות מ-40 נקודות במהלך שני הסמסטרים שטרם קבלתם לתוכנית, ופחות מ-135 נקודות בסך הכול.

ב. לא היו במצב "לא תקין" אקדמית במשך כל התקופה שלפני קבלתם לתכנית או במהלך השתייכותם לתכנית.

ג. לא הועמדו לדין משמעתי במשך כל התקופה שלפני קבלתם לתוכנית או במהלך השתייכותם לתוכנית.

ד. בדיקת הזכאות לשייכות לתכנית תתבצע מדי סמסטר על ידי ראש התכנית.

ה. סטודנטים השייכים כבר לתכנית ועומדים בקריטריונים הנ"ל, וצברו לפחות 40 נקודות במהלך שני הסמסטרים האחרונים, יישארו בה באופן אוטומטי והודעה על כך תשלח אליהם. סטודנטים חדשים שעומדים בקריטריונים יזומנו לפגישה עם ראש התוכנית. אחרי פגישות אלה, ראש התוכנית יחליט על המצטרפים החדשים.

ו. חברות בתוכנית תתועד במזכירות לימודי הסמכה ותפורסם באתר הפקולטה ופורומים מתאימים אחרים.

3. נהלים

א. ראש תכנית "גבהים" הוא פרופ"מ יובל דגן.

ב. סטודנט בתוכנית "גבהים" לא יקבל תמיכה כספית מתוכנית "גבהים" אם הוא נתמך כספית באמצעות תכנית המצוינים הטכניונית או מילגות פנימיות ו/או חיצוניות אחרות.

ג. על כל סטודנט בתוכנית ללמוד לפחות אחד מהקורסים "פרויקט מחקר" ו/או "פרויקט ניסוי" בפקולטה במהלך השתייכותו לתכנית. מנחה הפרוייקט יהיה חבר סגל בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל בטכניון.

4. חזרה למסלול לימודים רגיל

בסמכות ראש התוכנית להחזיר כל סטודנט בתוכנית "גבהים" למסלול לימודים רגיל, אם חרג מאחד מתנאי ההשתייכות. במקרה זה יוכרו לסטודנט כל הנקודות שצבר בלימודיו במסגרת תכנית "גבהים".

מידע על חברי התכנית

לפרטים נוספים נא לפנות לראש תכנית "גבהים", פרופ"מ יובל דגן


צילום קבוצתי מהטקס לסטודנטים בתכנית גבהים, יוני 2021

Technion – Israel Institute of Technology