תפריט צד

מידע, רשימות וטפסים

  מצגת של יום ההכוון למתחילים בשנה"ל תשפ"א

   מקצועות בחירה מפקולטות אחרות

מקצועות חובה
שנת תשפ"ב (*)
  שנת תשפ"ב (*), מסלול דו חוגי אוירונוטיקה-פיסיקה
  שנת תשפ"א (*)
  שנת תש"פ (*)
  שנת תשע"ט (*)
  שנת תשע"ח (*)

(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.
במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

מקצועות חובה – תכנית עילית "סילון"
 "סילון" – שנת תשפ"ב (*)
 "סילון" – שנת תשפ"א (*)
  "סילון" – שנת תש"פ (*)
  "סילון" – שנת תשע"ט (*)
   "סילון" – שנת תשע"ח (*)

(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.
במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

דרישות גמר
  דרישות גמר למתחילים בשנה"ל תשפ"ב
דרישות גמר למתחילים במסלול הדו-חוגי בשנה"ל תשפ"ב
  דרישות גמר למתחילים בשנה"ל תשפ"א
  דרישות גמר למתחילים בשנה"ל תש"פ
  דרישות גמר למתחילים בשנה"ל תשע"ט
  דרישות גמר למתחילים בשנה"ל תשע"ח

  טופס בקשה להירשם לקורס "פרויקט מחקר 1 או 2"  טופס בקשה להירשם לקורס "פרויקט מחקר 1 או 2"

טופס בקשה להירשם לקורס "פרויקט ניסוי"

   BSc Grade Appeal Form   טופס ערעור על ציון

Technion – Israel Institute of Technology