ג'ישואן ליאו

ג'ישואן ליאו

zhixuan-liu@campus.technion.ac.il

חורף-2018/2019

תנועה של דלק נוזלי בתוך מיכל בחלליות בעת האצה והאטה

המחקר חוקר את התנועות של דלק נוזלי בתוך מיכל בחלליות בחוסר כבידה בעת האצה והאטה.  כשמיכל הדלק מלא רק חלקית וחלק מנפחו הוא אדי דלק, שינוי פתאומי בתנועת החללית יגרום לתנועה נוזלית בתוך המיכל. תנועה זו תדחוס ו/או תרחיב את האדים, בהנחה שהם גז אידיאלי, ותשנה את תכונות האדים על פי חוק בויל.

במחקר זה נלקחים בחשבון שני תהליכים של תנועה נוזלית: תהליכים איזותרמיים ואדיאבטיים. אם מיכל גלילי נע לאורך צירו, שני התהליכים יגרמו לתנועה מחזורית  של גוש הנוזל בין שני הבסיסים של מיכל הדלק. אחר מכן מתווספים אידוי לחישוב.

Zhixuan Liu