Contact Us
מעבדת אווירודינמיקה (נקבות רוח)

מעבדת אווירודינמיקה (נקבות רוח)

מערך נקבות הרוח בפקולטה להנדסה אוירונוטית וחלל בטכניון נוסד בשנות השישים. ייחודיות המערך בכיסוי כמעט מושלם של טווח מספרי המאך הדרוש לחקר אוירונוטי. המערך כולל ארבע נקבות: שתיים בתחום הלא דחיס (M<0.3),  אחת בתחום העבר-קולי (0.35<M<1.1), ואחת בתחום העל-קולי (1.6<M<3.5). בנוסף כולל המערך מעבדה לחקר תהליכי מעבר לזרימה טורבולנטית  וטורבולנטיות, נקבת מים וסילון עבר-קולי.

Tunnels
צילום על ידי שלמה שהם

בעוד שמנהרות רוח תת-קוליות ולא דחיסות ניתן למצוא באוניברסיטאות רבות בעולם, מערך כדוגמת זה שיש לטכניון קיים רק במספר מצומצם של אוניברסיטאות. המערך משמש לחקר אווירודינמי ניסויי המבוצע ע"י חברי סגל, סטודנטים לתארים גבוהים ומחקרים משותפים עם התעשייה. בנוסף משמש המערך ללימוד ניסויי במסגרת קורסים לתאר ראשון.

המכשור כולל מאזניים המיוצרים באופן מקומי ומשמשים למדידת כוחות ומומנטים, מערת שלירן לוויזואליזציה של זרימות בהן קיימים שינויי צפיפות משמעותיים, חוטי-להט ומתמרי לחץ דינמיים המשמשים למדידות נקודתיות בקצב דגימה גבוה של מהירות ולחץ בהתאמה, ומערכת PIV – Particle Image Velocimetry למדידת שדה מהירות רגעי במישור.

את מערך נקבות הרוח מנהל פרופ' גיל יוסילבסקי

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית