Contact Us
תכנית ומבנה הלימודים

תכנית ומבנה הלימודים

תכנית הלימודים של הפקולטה היא ארבע-שנתית וכוללת קורסים ומקצועות המובילים לתואר "מוסמך למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל", תואר יחיד מסוגו בארץ. למעוניינים בהעמקת הידע, בעקר המדעי, הפקולטה מאפשרת ומעודדת לימודים לתואר שני (מגיסטר), עם וללא תזה, ולתואר דוקטור.

תכנית הלימודים מורכבת מרכישת ידע ומיומנויות במדעים הבסיסיים ובמדעי ההנדסה, וביסודות של כל תחומי האוירונוטיקה והחלל:

  • אוירונוטיקה
  • אוירודינמיקה ואוירואקוסטיקה
  • מבנים
  • הנעה והמרת אנרגיה
  • בקרה, ניווט והנחיה
  • הנדסת חלל
  • תכן
  • הנדסת מערכות

באתר לימודי הסמכה תמצאו בקטלוג לימודים מלא של הטכניון, כמו כן תמצאו באתר לימודי הסמכה הנחיות לגבי רישום למקצועות, הודעות בנושאי רישום ורשימת מקצועות העשרה (מל"ג) וחינוך גופני רלוונטיים בסמסטר נתון.

במסגרת הלימודים, ועל פי התאמה, יש אפשרות להשתלב באחת מתכניות המצוינים. לחץ כאן לכל הפרטים.

תכנית הלימודים בנוייה משלושה רבדים:

הרובד הראשון הנלמד בשלושת הסמסטרים הראשונים, מקנה ידע בסיסי במקצועות היסוד: מתמטיקה, פיזיקה, כימיה ומחשב.

הרובד השני כולל מקצועות חובה פקולטיים. במסלול ההנדסי המשותף אוירו-פיזיקה מקצועות החובה כוללים גם קורסים מתוך תוכניות הלימודים של הפקולטה לפיזיקה. ברובד זה מקבלים ידע בסיסי בכל אחד מתחומי ההתמחות הבסיסיים של הפקולטה.

ברובד השלישי של תוכנית הלימודים נמצאים מקצועות הבחירה הפקולטית, אשר בהם מתמחים בצורה מעמיקה יותר על פי בחירה אישית. בשנת הלימודים האחרונה מבצעים הסטודנטים, לפי בחירתם, פרוייקט בו מפותחת מערכת מורכבת מתחומי האוירונוטיקה או החלל (מטוס, טיל, לווין וכדומה) בנוסף משתתפים הסטודנטים במעבדות מתקדמות ועל ידי כך רוכשים ניסיון מעשי בשטחם.

תוכנית הלימודים כוללת גם 12 נק' של מקצועות בחירה כלל-טכניונית מתוכם 6 נקודות מקצועות העשרה (קורסי מל"ג), 2 נק' מקצועות חינוך גופני, ו 4 נקודות מקצועות לבחירה חופשית של הסטודנט מתוך כלל המקצועות הניתנים בטכניון בכפוף לכללי הרישום למקצוע.

תכנית ומבנה הלימודים
קטלוג הלימודים - התכנית המלאה
+

PDF icon קטלוג תכנית הלימודים המלא –  תשפ״ד 2023/2024

מגמת אוירונוטיקה/אסטרונוטיקה (08)
+

מקצועות חובה:
מסיימי המגמה יקבלו תואר מוסמך למדעים (B.Sc.) בהנדסת אוירונוטיקה וחלל.

שנת תשפ"ד (*)
שנת תשפ"ג(*)
שנת תשפ"ב (*)
  שנת תשפ"א (*)

(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג. במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

מקצועות בחירה פקולטיים:

PDF iconאשכול תכן והנדסת מערכות
אשכול מכניקת מבנים וחומרים
אשכול הנעה והמרת אנרגיה
אשכול הנחייה, ניווט, בקרה ומערכות אוטונמיות
אשכול אסטרונאוטיקה
אשכול אוירונוטיקה
אשכול אוירודינמיקה ואוירואקוסטיקה

למגמת אוירונוטיקה/אסטרונוטיקה יש לבחור 24 נק' לפחות בשלושה מתוך שבעת האשכולות המפורטים בהמשך, 8 נק' לפחות בכל אשכול . את שאר הנקודות הנדרשות ניתן לבחור הן מתוך כלל מקצועות הבחירה של הפקולטה והן מתוך רשימת מקצועות הבחירה של פקולטות אחרות. מקצוע שנלקח כמקצוע ליבה אינו יכול להיחשב כמקצוע בחירה.

מקצועות בחירה מפקולטות אחרות:

   מקצועות בחירה מפקולטות אחרות
היקף מקצועות הבחירה מפקולטות אחרות לא יעלה על 9 נק'.

דרישות גמר:

  דרישות גמר למתחילים בשנה"ל תשפ"ד
  דרישות גמר למתחילים בשנה"ל תשפ"ג
  דרישות גמר למתחילים בשנה"ל תשפ"ב
  דרישות גמר למתחילים בשנה"ל תשפ"א

 

מגמת אוירונוטיקה/ אסטרונוטיקה ופיסיקה (181)
+

מקצועות חובה:
מסיימי המגמה יקבלו תואר מוסמך בהנדסה אוירונוטיקה וחלל ובפיסיקה (B.Sc.)  במתכונת דו-חוגית.

  שנת תשפ"ד (*), מסלול דו חוגי אוירונוטיקה-פיסיקה
  שנת תשפ"ג (*), מסלול דו חוגי אוירונוטיקה-פיסיקה
  שנת תשפ"ב (*), מסלול דו חוגי אוירונוטיקה-פיסיקה

(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

מקצועות בחירה:
יש לבחור 22 או 21 נקודות (בהתאם לבחירה הליבה) מהאשכולות לפי בחירתכם.
אשכול תכן והנדסת מערכות
אשכול מכניקת מבנים וחומרים
אשכול הנעה והמרת אנרגיה
אשכול הנחייה, ניווט, בקרה ומערכות אוטונמיות
אשכול אסטרונאוטיקה
אשכול אוירונוטיקה
אשכול אוירודינמיקה ואוירואקוסטיקה

דרישות גמר:
דרישות גמר למתחילים במסלול הדו-חוגי בשנה"ל תשפ"ד
דרישות גמר למתחילים במסלול הדו-חוגי בשנה"ל תשפ"ג
דרישות גמר למתחילים במסלול הדו-חוגי בשנה"ל תשפ"ב

תכנית מצטיינים "סילון"
+

 "סילון" – שנת תשפ"ד (*)
 "סילון" – שנת תשפ"ג (*)
 "סילון" – שנת תשפ"ב (*)
 "סילון" – שנת תשפ"א (*)

טפסים חשובים
+

בקשה להירשם לקורס פרויקט מחקר
בקשה להירשם לקורס פרויקט ניסוי
טופס ערעור על ציון

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית