לאוניד פוגורליוק

לאוניד פוגורליוק

slp@t2.technion.ac.il

Winter-2013/2014

השפעת תנאי שפה תרמיים על מעבר גלי קול בתווך קלוש

מחקרים קיימים במעבר גלי קול בתווך קלוש בוחנים התפשטות קול משפות איזותרמיות נעות. בעוד תנאי שפה איזותרמיים פשוטים יחסית לניתוח עיוני, הם קשים יותר ליישום בניסוי בהשוואה לתנאים על שטף החום בשפה. מטרת העבודה הינה לחקור את השפעת החלפת תנאי השפה האיזותרמיים בתנאי שטף חום על מעבר גלי קול משפה תונדת בגז קלוש בתעלה מיקרונית. הבעיה הלינארית, בקירוב הפרות שפה קטנות, מנוסחת ונפתרת באופן אנליטי בגבול הרצף ובגבול גז חסר התנגשויות, ובאופן מספרי באמצעות הדמיית מונטה קרלו ישירה.

התוצאות מראות כי לשינוי בתנאי השפה יש השפעה משמעותית על מעבר גלי הקול בתווך. בפרט, בחירה אופטימלית של שטף החום על השפה מאפשרת מיסוך אקוסטי יעיל של גלי הקול הנוצרים עקב תנועת השפה, ויוצרת שפה תונדת "בלתי נראית" אקוסטית.

Leonid_figure

Leonid Pogorelyuk