Contact Us
Leonid Pogorelyuk

לאוניד פוגורליוק

  • Winter-2013/2014
  • אבשלום מנלה
  • השפעת תנאי שפה תרמיים על מעבר גלי קול בתווך קלוש

מחקרים קיימים במעבר גלי קול בתווך קלוש בוחנים התפשטות קול משפות איזותרמיות נעות. בעוד תנאי שפה איזותרמיים פשוטים יחסית לניתוח עיוני, הם קשים יותר ליישום בניסוי בהשוואה לתנאים על שטף החום בשפה. מטרת העבודה הינה לחקור את השפעת החלפת תנאי השפה האיזותרמיים בתנאי שטף חום על מעבר גלי קול משפה תונדת בגז קלוש בתעלה מיקרונית. הבעיה הלינארית, בקירוב הפרות שפה קטנות, מנוסחת ונפתרת באופן אנליטי בגבול הרצף ובגבול גז חסר התנגשויות, ובאופן מספרי באמצעות הדמיית מונטה קרלו ישירה.

התוצאות מראות כי לשינוי בתנאי השפה יש השפעה משמעותית על מעבר גלי הקול בתווך. בפרט, בחירה אופטימלית של שטף החום על השפה מאפשרת מיסוך אקוסטי יעיל של גלי הקול הנוצרים עקב תנועת השפה, ויוצרת שפה תונדת "בלתי נראית" אקוסטית.

Leonid_figure

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית