Contact Us
Nachum Eisen

נחום אייזן

  • אביב-2012/2013
  • טל שימא
  • מידול מטוטלת הפוכה

המחקר עסק במידול וסימולציה של תנועת מטוטלת קשיחה המותקנת על מוט אופקי סובב. פותחו משוואות התנועה המצומדות והלא-לינאריות של תנועת המוט והמטוטלת. בוצעה לינאריזציה של משוואות התנועה סביב שתי נקודות שיווי המשקל של המערכת. בעזרת סדרת ניסויים שבוצעו במעבדה, נמצאו הגדלים הכמותיים של הפרמטרים הפיזיקליים השונים של מערכת הניסוי. תוצאות ניסויים שמדדו את תנועת המטוטלת והמוט הושוו לתוצאות סימולציה ונמצאה התאמה טובה בין הסימולציה למערכת הניסוי, הן של המודל הלא-לינארי והן של המודל הלינארי, סביב שתי נקודות שיווי המשקל של המערכת.

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית