Contact Us
לימודים לתואר מגיסטר למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל (MSc)

לימודים לתואר מגיסטר למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל (MSc)

ומטרת הלימודים ל תואר מגיסטר היא להרחיב את ידיעותיו של הסטודנט בשטח האווירונאוטיקה והחלל לדרגה גבוהה מזו שרכש בלימודי הסמכה ולאמנו בשיטות מחקר. מטרה זו מושגת על ידי לימוד מקצועות מתקדמים ברמת תארים מתקדמים, השתתפות בסמינרים מקצועיים ועבודת מחקר או פרויקט באחד משטחי ההתמחות.

רישום:

בעת מילוי טפסי הרישום, על המועמד לציין את השטח בו הוא מעוניין לבצע התמחות. מומלץ כי בעת הרישום יציע המועמד מנחה מסגל הפקולטה בשטח ההתמחות שבחר.
הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה מנחה מתאים למועמד ישראלי אשר לא בחר מנחה, או שהמנחה שבחר לא יוכל להנחותו.
משתלמים בינלאומיים נדרשים, לפני הגשת המועמדות, לעמוד בבחינת GRE ולמצוא חבר סגל שהסכים להנחותם.
בכל מקרה, המנחה ימונה כמנחה ארעי ובהמשך ימונה מנחה קבוע. משתלם המקבל מלגה יידרש להגיש תוך 3 חודשים מתחילת ההשתלמות, הצעת מחקר יחד עם המנחה הקבוע (ראה רשימת מנחים ותחומי מחקר).

במסגרת הלימודים לתואר מגיסטר ניתן לבחור באחד הנתיבים הבאים:

* “מגיסטר למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל”Master of Science in Aerospace Engineering
(למשתלמים שקיבלו תואר ראשון בהנדסת אוירונוטיקה וחלל או עברו השלמות מתאימות).

* “מגיסטר למדעים” – Master of Science
(למשתלמים אשר התואר הראשון שלהם אינו בהנדסת אוירונוטיקה וחלל אלא בתחום הנדסי אחר, ואינם נדרשים להשלים את החסר לתואר הראשון בהנדסת אוירונוטיקה וחלל).

לבוגרי פקולטות אחרות: סטודנט בעל תואר ראשון מפקולטה להנדסה השונה מהנדסת אוירונוטיקה וחלל, המעוניין לקבל תואר “מגיסטר למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל” יחויב להשלים לפחות 20 נקודות, הכוללות את המקצועות המפורטים כאן.

דרישות השלמה לבוגרי תואר תלת-שנתי: הוועדה לתארים מתקדמים תחייב השלמות כנדרש (ראה תקנה 23.03 לתקנות ביה”ס לתארים מתקדמים). ההשלמות יקבעו לפי שיקול דעתה של ועדת תארים מתקדמים בפקולטה.

תנאי הקבלה:

התואר המוענק תנאי קבלה השלמות
מגיסטר למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל  

ממוצע ציונים בתואר ראשון 83 לפחות.

הממוצע לדיון בקבלה ללימודים יחושב ללא מקצועות הבחירה החופשית שנלמדו במהלך התואר הראשון.

אם ממוצע הציונים הוא בין 75 ל 83, ניתן להתחיל לימודים במסלול "ללא תזה" לצבור לפחות 12 נקודות בממוצע ציונים של לפחות 85. בנוסף יש למצוא מנחה ויחד איתו להגיש נושא מחקר. משנתמלאו שתי הדרישות  ניתן להגיש בקשה לעבור למסלול "עם תזה".

בעל תואר ראשון מפק' הנדסית אחרת: 20 נקודות לפי הפירוט.

מסטודנט בעל תואר ראשון תלת-שנתי: כ-30 נקודות, ע"פ שיקול הועדה הפקולטית.

מגיסטר למדעים בעל תואר ראשון מפק' הנדסית אחרת: אין דרישה להשלמות. השלמות יכולות להידרש ע"י המנחה.

מסטודנט בעל תואר ראשון תלת-שנתי: השלמות בהיקף של 20 נקודות לפחות, ע"פ שיקול הוועדה. תקנה 23.03.

ניתן להכיר במקצועות שנלמדו במסגרת היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ או באוניברסיטאות אחרות, באישור הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים ובאישור ביה”ס לתארים מתקדמים (ראה תקנה 23 של ביה”ס לתארים מתקדמים).

מהלך הלימודים – תואר מגיסטר

תרשים מהלך ההשתלמות לתואר מגיסטר (עם תזה וללא תזה)

מטרת הלימודים לתואר מגיסטר היא להרחיב את ידיעותיו של הסטודנט בשטח האווירונאוטיקה והחלל לדרגה גבוהה מזו שרכש בלימודי הסמכה ולאמנו בשיטות מחקר.

דרישות הלימוד בנתיבים השונים (לא כולל נקודות השלמה אם קיימת דרישה):

נתיב נק' בקורסים נק' במחקר/ פרויקט/עבודת גמר סה"כ נקודות*
מחקר 20 20 40
פרוייקט 20 20 40
עבודת גמר 28 12 40

*לא כולל נקודות השלמה אם קיימת דרישה.

החל מסמסטר א' (חורף) תשפ"ב כל משתלם לתואר שני (עם תזה) יידרש ללמוד מקצוע מתמטי מהרשימה שנמצאת כאן. יש למלא את הדרישה בתוך שני הסמסטרים הראשונים להשתלמות.

בנוסף, על המשתלמים להשתתף בסמינרים של הפקולטה.

  המחקר או הפרויקט

מטרת המחקר לקראת התואר מגיסטר (בהיקף 20 נקודות) היא להקנות למשתלם שיטות מתקדמות של מחקר ופיתוח.  מטרת הפרויקט (בהיקף 20 נקודות) היא לאמן את המשתלם בשיטות מתקדמות של תכן הנדסי. המחקר או הפרויקט לקראת תואר המגיסטר יכול להתפתח בצורות שונות בהתאם לשטח התמחותו של המשתלם.  הוא יכול להיות עיוני, חישובי, ניסויי וגם שילוב שלהם,או לעסוק בנושא בסיסי או הנדסי מעשי.  המחקר יכול לעסוק גם בבעיה כללית או בבעיה הנדסית מסוימת (ראה תקנה 27 של ביה”ס לתארים מתקדמים).

 עבודת גמר
מטרת עבודת הגמר (בהיקף 12 נקודות) היא גיבוש הידע שנרכש בלימודי המגיסטר. ראה תקנה 28 של ביה”ס לתארים מתקדמים.

דרישת הפקולטה מכל משתלם פנימי (המקבל מלגה), היא להגיש הצעת מחקר יחד עם מנחה קבוע תוך 3 חודשים מתחילת השתלמותו.

מידע נוסף – ראו פירוט באתר ביה”ס לתארים מתקדמים.

תאריכים חשובים במשך ההשתלמות (רישום וביטול לרישום, בקשות לחופשה וכד')

הנחיות לכתיבת הצעות מחקר בתארים מתקדמים

הנחיות לכתיבת חיבור גמר ולעריכתו

מעבר למסלול ישיר לדוקטורט

 על המשתלם לעמוד בדרישות הקבלה של הפקולטה ובתנאי ביה”ס לתארים מתקדמים המפורטים בתקנה 24.07 של ביה”ס לתארים מתקדמים ).

ליצירת קשר:
טלפון:  829-3365 (04)
כתובת דוא”ל: ae.g.ad@technion.ac.il

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית